Dzwonić w razie konieczności obecności kapłana: 604-422-072

Cmentarz parafialny

REGULAMIN CMENTARZA

PARAFII PW. ŚW. AUGUSTYNA

W CZAPURACH

 

 

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

 

1. Właścicielem cmentarza jest parafia.

 

2. Cmentarz jest otwarty od świtu do zmroku.

Przebywanie na terenie cmentarza po zmroku jest zabronione.

 

3. Nie zezwala się bez zgody zarządcy cmentarza na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.

 

4. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych.

Zabrania się składowania śmieci pochodzących spoza cmentarza.

 

5. Zabrania się samowolnego sadzenia i wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.

 

6. Na terenie cmentarza i parkingu zabrania się działalności handlowej bez zgody zarządu cmentarza.

 

7. Zabrania się na terenie cmentarza palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

 

8. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji, kradzieży, czy zjawisk przyrodniczych.

 

9. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem należy:

● ustalenie miejsca pochówku

● pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsca pochówku oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem Opłat Cmentarnych

● wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach

 

10. Prawo do pochówku na cmentarzu parafialnym mają parafianie parafii pw. św. Augustyna oraz (na mocy Konkordatu między państwem a Kościołem katolickim) członkowie innych wyznań i religii oraz osoby niewierzące zamieszkujące na terenie parafii. Za zgodą zarządcy możliwe jest chowanie katolików z innych parafii po przedstawieniu zaświadczenia z parafii zamieszkania.

 

11. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym na okres 20 lat (nie dotyczy to grobowców), albo do następnego pochówku w tym samym miejscu.

 

12. Po 20 latach od dnia ostatniego pochówku grób może ulec likwidacji. Nie dotyczy to grobów murowanych, przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.

 

13. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym przez złożenie pisemnego oświadczenia osoby opiekującej się grobem i uiszczenia stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat.

 

14. Przy zgłaszaniu pochówku, rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić z zarządem cmentarza wybór firmy pogrzebowej, która ma podpisaną umowę z parafią.

 

15. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić zarząd cmentarza o zamiarze postawienia nagrobka, wnieść odpowiednią opłatę, przedstawić projekt i dokonać wyboru firmy kamieniarskiej, która ma podpisaną umowę z parafią. Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiłą.

 

16. Na terenie cmentarza mogą wykonywać swą działalność firmy pogrzebowe i kamieniarskie, które mają podpisaną stosowną umowę z parafią. Firmy te ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody materialne powstałe wskutek ich działalności.

 

ks. Rafał Nowak - proboszcz parafii


REGULAMIN OPŁAT CMENTARNYCH

PARAFII PW. ŚW. AUGUSTYNA

W CZAPURACH

 

1. Punktem odniesienia zgodnie z postanowieniami 69 Synodu Archidiecezji Poznańskiej jest wysokość zasiłku pogrzebowego, określonego na dzień 01.03.2011 na kwotę 4.000 zł. Co roku, 1 stycznia, będzie ta kwota korygowana.

Statut 1000:Pokładne to opłata składana właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą proboszcza. Wysokość pokładnego wynosi 20% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS. Opłata za miejsce na grób o mniejszych wymiarach, przeznaczony dla dziecka do 6 lat lub dla pochówku urnowego, wynosi 50% kwoty pokładnego.”

Statut 1002:Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu. Istnieje możliwość odnowienia pokładnego na kolejnych 20 lat lub inny, krótszy, uzgodniony z zarządem cmentarza okres. Wysokość składanej opłaty za 20 lat wynosi 10% zasiłku pogrzebowego lub jest proporcjonalnie umniejszona, w zależności od uzgodnionego, krótszego okresu prolongaty.”

Statut 1004: „Wysokość opłaty za miejsce, na którym będzie stawiany grobowiec ziemny, zależy od decyzji proboszcza parafii będącej właścicielem cmentarza, jednak nie powinna ona przekraczać pięciokrotności sumy pokładnego dla grobu ziemnego na danym cmentarzu. Prolongata użytkowania grobowca powinna być dokonana po 99 latach od jego powstania. Jej wysokość jest równa aktualnej opłacie za miejsce na grobowiec.”

2. Opłata cmentarna zawiera następujące składniki:

● pokładne (dzierżawa)

● opłata eksploatacyjna (woda, śmieci, itp.)

3. Na cmentarzu parafialnym parafii pw. św. Augustyna w Czapurach możliwe jest chowanie zmarłych w następujący sposób:

● w grobowcach 6 – osobowych

● w grobach ziemnych podwójnych – głębokich (grób 4 – osobowy)

● w grobach ziemnych pojedynczych – głębokich (grób 2 – osobowy)

4. Koszty pochówku w grobowcu (przy alejach głównych):

● budowa – 9.000 zł

● pokładne (10 zł x 99 lat x 6 miejsc) – 5.940 zł na 99 lat

● eksploatacja - 200 zł od osoby na 20 lat

razem15.940 zł

5. Koszty pochówku w grobie ziemnym podwójnym – głębokim (na polu ziemnym):

● pokładne (20%) - 800 zł

● eksploatacja (5%) - 200 zł

razem1.000 zł

● przy każdym kolejnym pochówku w grobie, w ramach czasowych: 20 lat opłaconego pokładnego,

pokrywa się tylko koszty eksploatacji - 200 zł

6. Koszty pochówku w grobie ziemnym pojedynczym – głębokim (na polu ziemnym):

● pokładne (10%) - 400 zł

eksploatacja (5%) - 200 zł

razem600 zł

● przy każdym kolejnym pochówku w grobie, w ramach czasowych: 20 lat opłaconego pokładnego,

pokrywa się tylko koszty eksploatacji - 200 zł

8. Prolongata miejsc w grobowcu po 20 latach bez pochówku:

● pokładne (30% x 5) – 6.000 zł po 99 latach

● eksploatacja (5% za każdą osobę w grobowcu na 20 lat) – max. 1.200 zł

9. Prolongata miejsc w grobie ziemnym podwójnym – głębokim po 20 latach bez pochówku:

● pokładne (10%) - 400 zł na 20 lat albo do następnego pochówku

● eksploatacja (5% za każdą osobę w grobie na 20 lat) – max. 800 zł

10. Prolongata miejsc w grobie ziemnym pojedynczym – głębokim po 20 latach bez pochówku:

● pokładne (5%) - 200 zł na 20 lat, albo do następnego pochówku

● eksploatacja (5% za każdą osobę w grobie na 20 lat) – max. 400 zł

11. Ekshumacje – patrz tak jak koszty pochówku, w Księdze Cmentarnej będzie zapisana data ekshumacji

 

ks. Rafał Nowak oraz Rada Ekonomiczna Parafii

 

Opiekunem i zarządcą cmentarza parafii pw. św. Augustyna w Czapurach jest:

Firma Wielobranżowa "Kuliński", Stanisław Kuliński "Usługi Pogrzebowo Nagrobkowe",

z siedzibą: ul. Promowa 18, 61-160 Czapury.

Tel. 608-296-569

 

 

PRAWA ZARZĄDCY

Zarządca, w ramach opieki nad cmentarzem, ma prawo do wykonywania ceremonii pogrzebowych (z uwzględnieniem zasad wolnego rynku i wolnego wyboru firmy prowadzącej ceremonię - przez klientów), kopania i zasypywania grobów oraz demontażu i montażu nagrobków - zarządca wykonuje nadzór (z uwzględnieniem zasad wolnego rynku i wolnego wyboru firmy wykonującej nagrobek - przez klientów).

 

OBOWIĄZKI ZARZĄDCY

1. Zarządca, w ramach prowadzonej działalności na cmentarzu, jest obowiązany do przestrzegania właściwych przepisów prawa związanych z prowadzeniem i użytkowaniem cmentarzy oraz chowaniem zmarłych.

2. Zarządca jest zobowiązany do wykonywania ceremonii pogrzebowej zgodnie z obowiązującą tradycją katolicką i prawem kanonicznym.

3. Do obowiązków Zarządcy należy: utrzymanie terenu cmentarza w należytym stanie, w szczególności utrzymanie porządku, segregacja i wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, dbanie o właściwy stan chodników, pielęgnacja zieleni.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCY

Zarządca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia cywilno - prawne powstałe na dzierżawionym i zarządzanym terenie cmentarza, które mogłyby być podstawą do roszczeń odszkodowawczych osób trzecich.

 

CENNIK USŁUG ZARZĄDCY

 

1. Przygotowanie dokumentacji i złożenie w ZUS - 60 zł

 

2. Dystrybucja nekrologów - 100 zł

 

3. Przygotowanie zwłok do pogrzebu

a) z ubiorem - 150 zł

b) bez ubioru - 100 zł

 

4. Transport

a) zwłok lub urny z prochami na terenie miasta - 200 zł

b) zwłok lub urny z prochami poza miastem - 200 zł + 1,50 zł/km

 

5. Przechowanie

a) zwłok (1 doba) - 40 zł

b) urny (1 doba) - 25 zł

 

6. Opisanie trumny/urny - 40 zł

 

7. Wykop nowego grobu/zasypanie/usypanie mogiły

a) pojedynczy głębinowy - 750 zł

b) podwójny głębinowy -

c) opłata dodatkowa za wykop grobu w okresie zimowym - 150 zł

 

8. Otwarcie i zamknięcie grobu - 400 zł

+ przygotowanie do pogrzebu - 200 zł

 

9. Umieszczenie trumny w grobie

a) dziecko do lat 6 - 150 zł

b) osoby powyżej 6 lat - 350 zł

c) za pomocą windy - 400 zł

d) umieszczenie urny w grobie - 150 zł

 

10. Krzyż nagrobny - 100 zł

 

11. Tabliczka na krzyż z opisem - 60 zł

 

12. Ekshumacja

a) 1 osoba spoczywająca mniej niż 10 lat - 700 zł

b) 1 osoba spoczywająca więcej niż 10 lat - 500 zł

+ trumna ekshumacyjna, transport i pochówek

 

13. Opłata za zezwolenie i nadzór nad ustawieniem nagrobka - 10% od ceny nagrobka

 

KOLEJNOŚĆ FORMALNOŚCI POGRZEBOWYCH

 

1. Wezwanie służby medycznej i ustalenie zgonu.

 

2. Wizyta we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego - pobranie Aktu Zgonu.

 

3. Wizyta w Biurze Parafialnym parafii pw. św. Augustyna w Czapurach:

 

a) jeżeli pogrzeb ma mieć miejsce na cmentarzu parafii pw. św. Augustyna w Czapurach:

- dostarczenie Aktu Zgonu oraz Dokumentu Przeznaczonego dla Administracji Cmentarza

- ustalenie daty pogrzebu i firmy pogrzebowej

- wizyta u Zarządcy Cmentarza (Czapury, ul. Promowa 18, tel. 608-296-569):

w celu wskazania miejsca pochówku

- kontakt z kościelnym (tel. 509-744-146) i organistą (tel. 607-697-236) - ustalenie oprawy liturgicznej

- intencje mszalne za zmarłą osobę zamawia się w naszej parafii bezpośrednio po Mszy św. pogrzebowej

 

b) jeżeli pogrzeb ma mieć miejsce na innym cmentarzu:

- dostarczenie Aktu Zgonu

- ustalenie daty pogrzebu (ksiądz z parafii pw. św. Augustyna, na ile to możliwe,

stara się uczestniczyć w pogrzebach Parafian)

- pobranie dokumentu potwierdzającego, że zmarły należał do wspólnoty parafii pw. św. Augustyna

- wizyta w Biurze Parafialnym parafii, do której należy wybrany cmentarz, tutaj dostarczenie:

Dokumentu Przeznaczonego dla Administracji Cmentarza

dokumentu potwierdzającego, że zmarły należał do wspólnoty parafii pw. św. Augustyna

- jeżeli został wybrany cmentarz na Głuszynie lub Starołęce - Msza św. pogrzebowa z reguły odbywa się w kaplicy pw. św. Augustyna, natomiast sam pogrzeb na wybranym cmentarzu

 

 

PROJEKT CMENTARZA

PRZY UL. SPOKOJNEJ W CZAPURACH,

PODLEGAJĄCEGO PARAFII PW. ŚW. AUGUSTYNA W CZAPURACH