Dzwonić w razie konieczności obecności kapłana: 604-422-072

Cmentarz parafialny

REGULAMIN CMENTARZA

PARAFII PW. ŚW. AUGUSTYNA

W CZAPURACH

 

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

1. Właścicielem cmentarza jest parafia.

2. Cmentarz jest otwarty od świtu do zmroku.

Przebywanie na terenie cmentarza po zmroku jest zabronione.

3. Nie zezwala się bez zgody zarządcy cmentarza na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.

4. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych.

Zabrania się składowania śmieci pochodzących spoza cmentarza.

5. Zabrania się samowolnego sadzenia i wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.

6. Na terenie cmentarza i parkingu zabrania się działalności handlowej bez zgody zarządu cmentarza.

7. Zabrania się na terenie cmentarza palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

8. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji, kradzieży, czy zjawisk przyrodniczych.

9. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem należy:

● ustalenie miejsca pochówku

● pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsca pochówku oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem Opłat Cmentarnych

● wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach

10. Prawo do pochówku na cmentarzu parafialnym mają parafianie parafii pw. św. Augustyna oraz (na mocy Konkordatu między państwem a Kościołem katolickim) członkowie innych wyznań i religii oraz osoby niewierzące zamieszkujące na terenie parafii. Za zgodą zarządcy możliwe jest chowanie katolików z innych parafii po przedstawieniu zaświadczenia z parafii zamieszkania.

11. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym na okres 20 lat (nie dotyczy to grobowców), albo do następnego pochówku w tym samym miejscu.

12. Po 20 latach od dnia ostatniego pochówku grób może ulec likwidacji. Nie dotyczy to grobów murowanych, przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.

13. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym przez złożenie pisemnego oświadczenia osoby opiekującej się grobem i uiszczenia stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat.

14. Przy zgłaszaniu pochówku, rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić z zarządem cmentarza wybór firmy pogrzebowej, która ma podpisaną umowę z parafią.

15. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić zarząd cmentarza o zamiarze postawienia nagrobka, wnieść odpowiednią opłatę, przedstawić projekt i dokonać wyboru firmy kamieniarskiej, która ma podpisaną umowę z parafią. Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiłą.

16. Na terenie cmentarza mogą wykonywać swą działalność firmy pogrzebowe i kamieniarskie, które mają podpisaną stosowną umowę z parafią. Firmy te ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody materialne powstałe wskutek ich działalności.

ks. Rafał Nowak - zarządca


REGULAMIN OPŁAT CMENTARNYCH

PARAFII PW. ŚW. AUGUSTYNA

W CZAPURACH

 

1. Punktem odniesienia zgodnie z postanowieniami 69 Synodu Archidiecezji Poznańskiej jest wysokość zasiłku pogrzebowego, określonego na dzień 01.03.2011 na kwotę 4.000 zł. Co roku, 1 stycznia, będzie ta kwota korygowana.

Statut 1000:Pokładne to opłata składana właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą proboszcza. Wysokość pokładnego wynosi 20% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS. Opłata za miejsce na grób o mniejszych wymiarach, przeznaczony dla dziecka do 6 lat lub dla pochówku urnowego, wynosi 50% kwoty pokładnego.”

Statut 1002:Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu. Istnieje możliwość odnowienia pokładnego na kolejnych 20 lat lub inny, krótszy, uzgodniony z zarządem cmentarza okres. Wysokość składanej opłaty za 20 lat wynosi 10% zasiłku pogrzebowego lub jest proporcjonalnie umniejszona, w zależności od uzgodnionego, krótszego okresu prolongaty.”

Statut 1004: „Wysokość opłaty za miejsce, na którym będzie stawiany grobowiec ziemny, zależy od decyzji proboszcza parafii będącej właścicielem cmentarza, jednak nie powinna ona przekraczać pięciokrotności sumy pokładnego dla grobu ziemnego na danym cmentarzu. Prolongata użytkowania grobowca powinna być dokonana po 99 latach od jego powstania. Jej wysokość jest równa aktualnej opłacie za miejsce na grobowiec.”

2. Opłata cmentarna zawiera następujące składniki:

● pokładne (dzierżawa)

● opłata eksploatacyjna (woda, śmieci, itp.)

3. Na cmentarzu parafialnym parafii pw. św. Augustyna w Czapurach możliwe jest chowanie zmarłych w następujący sposób:

● w grobowcach 6 – osobowych

● w grobach ziemnych podwójnych – głębokich (grób 4 – osobowy)

● w grobach ziemnych pojedynczych – głębokich (grób 2 – osobowy)

4. Koszty pochówku w grobowcu (przy alejach głównych):

● budowa – 9.000 zł

● pokładne (10 zł x 99 lat x 6 miejsc) – 5.940 zł na 99 lat

● eksploatacja - 200 zł od osoby na 20 lat

razem15.940 zł

5. Koszty pochówku w grobie ziemnym podwójnym – głębokim (na polu ziemnym):

● pokładne (20%) - 800 zł

● eksploatacja (5%) - 200 zł

razem1.000 zł

6. Koszty pochówku w grobie ziemnym pojedynczym – głębokim (na polu ziemnym):

● pokładne (10%) - 400 zł

eksploatacja (5%) - 200 zł

razem600 zł

8. Prolongata miejsc w grobowcu po 20 latach bez pochówku:

● pokładne (30% x 5) – 6.000 zł po 99 latach

● eksploatacja (5% za każdą osobę w grobowcu na 20 lat) – max. 1.200 zł

9. Prolongata miejsc w grobie ziemnym podwójnym – głębokim po 20 latach bez pochówku:

● pokładne (10%) - 400 zł na 20 lat albo do następnego pochówku

● eksploatacja (5% za każdą osobę w grobie na 20 lat) – max. 800 zł

razem1.200 zł

10. Prolongata miejsc w grobie ziemnym pojedynczym – głębokim po 20 latach bez pochówku:

● pokładne (5%) - 200 zł na 20 lat, albo do następnego pochówku

● eksploatacja (5% za każdą osobę w grobie na 20 lat) – max. 400 zł

razem600 zł

11. Prolongata miejsca w grobie dziecięcym ziemnym po 20 latach:

● pokładne (2,5%) - 100 zł na 20 lat

● eksploatacja (2,5% za każdą osobę w grobie na 20 lat) – 100 zł

razem200 zł

12. Prolongata miejsca w niszy urnowej po 20 latach:

● pokładne (2,5%) - 100 zł na 20 lat

● eksploatacja (2,5% za każdą osobę na 20 lat) – 100 zł

razem200 zł

13. Ekshumacje – patrz tak jak koszty pochówku, w Księdze Cmentarnej będzie zapisana data ekshumacji

 

ks. Rafał Nowak oraz Rada Ekonomiczna Parafii - zarządca