W razie konieczności obecności kapłana proszę dzwonić: 664-091-035

Cmentarz parafialny

REGULAMIN CMENTARZA

PARAFII PW. ŚW. AUGUSTYNA

W CZAPURACH

 

 

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

 

1. Właścicielem cmentarza jest Parafia pw. Św. Augustyna w Czapurach.

 

2. Cmentarz jest otwarty od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Przebywanie na terenie cmentarza poza tymi godzinami jest zabronione.

 

3. Nie zezwala się bez zgody zarządcy cmentarza na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.

 

4. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych.

Zabrania się składowania śmieci pochodzących spoza cmentarza.

 

5. Zabrania się samowolnego sadzenia i wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.

 

6. Na terenie cmentarza i parkingu zabrania się działalności handlowej bez zgody zarządu cmentarza.

 

7. Zabrania się na terenie cmentarza oraz parkingu palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

 

8. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji, kradzieży, czy zjawisk przyrodniczych.

 

9. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem należy:

● ustalenie miejsca pochówku

● pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsca pochówku oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem Opłat Cmentarnych

● wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach

 

10. Prawo do pochówku na cmentarzu parafialnym mają parafianie parafii pw. św. Augustyna oraz (na mocy Konkordatu między państwem a Kościołem katolickim) członkowie innych wyznań i religii oraz osoby niewierzące zamieszkujące na terenie parafii. Za zgodą zarządcy możliwe jest chowanie katolików z innych parafii po przedstawieniu zaświadczenia z parafii zamieszkania.

 

11. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym na okres 20 lat (nie dotyczy to grobowców), albo do następnego pochówku w tym samym miejscu.

 

12. Po 20 latach od dnia ostatniego pochówku grób może ulec likwidacji. Nie dotyczy to grobów murowanych, przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.

 

13. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym przez złożenie pisemnego oświadczenia osoby opiekującej się grobem i uiszczenia stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat.

 

14. Przy zgłaszaniu pochówku, rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić z zarządem cmentarza wybór firmy pogrzebowej, która ma podpisaną umowę z parafią.

 

15. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić zarząd cmentarza o zamiarze postawienia nagrobka, wnieść odpowiednią opłatę (patrz regulamin opłat), przedstawić projekt i dokonać wyboru firmy kamieniarskiej, która ma podpisaną umowę z parafią. Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiłą.

 

16. Na terenie cmentarza mogą wykonywać swą działalność firmy pogrzebowe i kamieniarskie, które mają podpisaną stosowną umowę z parafią. Firmy te ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody materialne powstałe wskutek ich działalności.

 

ks. Rafał Cywiński - proboszcz parafii


REGULAMIN OPŁAT CMENTARNYCH

PARAFII PW. ŚW. AUGUSTYNA

W CZAPURACH

 

1. Punktem odniesienia zgodnie z postanowieniami 69 Synodu Archidiecezji Poznańskiej jest wysokość zasiłku pogrzebowego, określonego na dzień 01.03.2011 na kwotę 4.000 zł. Co roku, 1 stycznia, będzie ta kwota korygowana.

Statut 1000:Pokładne to opłata składana właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą proboszcza. Wysokość pokładnego wynosi 20% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS. Opłata za miejsce na grób o mniejszych wymiarach, przeznaczony dla dziecka do 6 lat lub dla pochówku urnowego, wynosi 10% zasiłku pogrzebowego.”

Statut 1002:Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu. Istnieje możliwość odnowienia pokładnego na kolejnych 20 lat lub inny, krótszy, uzgodniony z zarządem cmentarza okres. Wysokość składanej opłaty za 20 lat wynosi 10% zasiłku pogrzebowego lub jest proporcjonalnie umniejszona, w zależności od uzgodnionego, krótszego okresu prolongaty.”

Statut 1004: „Wysokość opłaty za miejsce, na którym będzie stawiany grobowiec ziemny, zależy od decyzji proboszcza parafii będącej właścicielem cmentarza, jednak nie powinna ona przekraczać pięciokrotności sumy pokładnego dla grobu ziemnego na danym cmentarzu. Prolongata użytkowania grobowca powinna być dokonana po 99 latach od jego powstania. Jej wysokość jest równa aktualnej opłacie za miejsce na grobowiec.”

 

2. Opłata cmentarna zawiera następujące składniki:

● pokładne (dzierżawa na 20 lat)

● opłata eksploatacyjna (woda, energia elektryczna, wywóz śmieci, utrzymanie cmentarza, naprawy itp.)

 

3. Na cmentarzu parafialnym parafii pw. św. Augustyna w Czapurach możliwe jest chowanie zmarłych w następujący sposób:

w grobowcach 6 – osobowych

w grobach ziemnych podwójnych – głębokich (grób 4 – osobowy)

w grobach ziemnych pojedynczych – głębokich (grób 2 – osobowy)

 

4. Koszty pochówku w grobowcu (przy alejach głównych):

● budowa – należy samemu znaleźć firmę, która wykona prace budowlane

● pokładne (pięciokrotność sumy pokładnego za grób podwójny) – 8.000 zł na 99 lat

● eksploatacja - 2000 zł od osoby na 99 lat

razem10.000 zł

● przy każdej kolejnej pochowanej osobie w grobowcu, należy opłacić koszty eksploatacji

 

5. Koszty pochówku w grobie ziemnym podwójnym – głębokim (na polu ziemnym):

● pokładne (20% zasiłku pogrzebowego x 2) - 1600 zł na 20 lat

● eksploatacja - 400 zł od osoby na 20 lat

razem2.000 zł

● przy każdej kolejnej pochowanej osobie w grobie, należy przedłużyć pokładne oraz opłacić koszty eksploatacji

 

6. Koszty pochówku w grobie ziemnym pojedynczym – głębokim (na polu ziemnym):

● pokładne (20% zasiłku pogrzebowego) - 800 zł na 20 lat

eksploatacja - 400 zł na 20 lat

razem1200 zł

● przy każdej kolejnej pochowanej osobie w grobie, należy przedłużyć pokładne oraz opłacić koszty eksploatacji

 

7. Koszty pochówku w grobie dla dziecka do 6 lat (na polu ziemnym):

● pokładne (10% zasiłku pogrzebowego) - 400 zł na 20 lat

● eksploatacja - 400 zł na 20 lat

● razem – 800 zł

 

8. Prolongata miejsc w grobowcu po 99 latach:

● pokładne – 8.000 zł na kolejne 99 lat

● eksploatacja (za każdą osobę w grobowcu) – 2.000 zł

 

9. Prolongata miejsc w grobie ziemnym podwójnym – głębokim po 20 latach bez pochówku:

● pokładne (10% zasiłku pogrzebowego x 2) - 800 zł na 20 lat 

● eksploatacja (za każdą osobę w grobie) – 400 zł

 

10. Prolongata miejsc w grobie ziemnym pojedynczym – głębokim po 20 latach bez pochówku:

● pokładne (10% zasiłku pogrzebowego) - 400 zł na 20 lat

● eksploatacja (za każdą osobę w grobie) – 400 zł

 

11. Prolongata miejsca w grobie dziecięcym ziemnym po 20 latach:

● pokładne (5% zasiłku pogrzebowego) - 200 zł na 20 lat

● eksploatacja – 400 zł

 

12. Opłata za postawienie pomnika:

● za grób pojedynczy - 200 zł

● za grób podwójny - 300 zł

● za grobowiec - 500 zł

  

12. Ekshumacje – tak jak koszty pochówku.

 

 

ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA CMENTARZA

- w kosztach partycypują wszyscy posiadający wydzierżawione miejsce na cmentarzu,

opłata składana jest w momencie zawierania umowy z właścicielem cmentarza

 

1. Wywóz śmieci - 1.242 zł (miesięcznie) x 12 = 14.904 zł

2. Energia elektryczna - 294 zł (miesięcznie) x 12 = 3.528 zł

3. Utrzymanie porządku (koszenie, wywóz trawy, porządkowanie terenu, naprawy) - 500 zł (miesięcznie) x 12 = 6.000 zł

 

w sumie roczny koszt utrzymania cmentarza = 24.432 zł (na rok 2021)

 

 

 

 

 

 

 

KOLEJNOŚĆ FORMALNOŚCI POGRZEBOWYCH

 

1. Wezwanie służby medycznej i ustalenie zgonu.

 

2. Wizyta we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego - pobranie Aktu Zgonu.

 

3. Wizyta w Biurze Parafialnym parafii pw. św. Augustyna w Czapurach:

 

a) jeżeli pogrzeb ma mieć miejsce na cmentarzu parafii pw. św. Augustyna w Czapurach:

- dostarczenie Aktu Zgonu oraz Dokumentu Przeznaczonego dla Administracji Cmentarza

- ustalenie daty pogrzebu z ksiedzem proboszczem

- wybór firmy pogrzebowej

w celu wskazania miejsca pochówku

- kontakt z kościelnym (tel. 509-744-146) i organistką (tel. 607-697-236) - ustalenie oprawy liturgicznej

- intencje mszalne za zmarłą osobę zamawia się w naszej parafii bezpośrednio po Mszy św. pogrzebowej

 

b) jeżeli pogrzeb ma mieć miejsce na innym cmentarzu:

- dostarczenie Aktu Zgonu

- ustalenie daty pogrzebu (ksiądz z parafii pw. św. Augustyna, na ile to możliwe,

stara się uczestniczyć w pogrzebach Parafian)

- pobranie dokumentu potwierdzającego, że zmarły należał do wspólnoty parafii pw. św. Augustyna

- wizyta w Biurze Parafialnym parafii, do której należy wybrany cmentarz, tutaj dostarczenie:

Dokumentu Przeznaczonego dla Administracji Cmentarza

dokumentu potwierdzającego, że zmarły należał do wspólnoty parafii pw. św. Augustyna

- jeżeli został wybrany cmentarz na Głuszynie lub Starołęce - Msza św. pogrzebowa z reguły odbywa się w kaplicy pw. św. Augustyna, natomiast sam pogrzeb na wybranym cmentarzu

 

 

PROJEKT CMENTARZA

PRZY UL. SPOKOJNEJ W CZAPURACH,

PODLEGAJĄCEGO PARAFII PW. ŚW. AUGUSTYNA W CZAPURACH