W razie konieczności obecności kapłana proszę dzwonić: 664-091-035

Rada Duszpasterska

 

1. Cele statutowe

§ 1. Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich powołuje się społeczny organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.

§ 2. Powołanemu organowi doradczemu nadaje się nazwę:” Rada Duszpasterska".

§ 3. Rada Duszpasterska działalnością swoją obejmuje teren parafii i ma siedzibę przy proboszcza parafii.

§ 4. Rada Duszpasterska jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

§ 5. Wykonanie tych zadań wymaga od członków Rady Duszpasterskiej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dlatego członkowie Rady winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną przez lekturę, słuchanie wykładów i udział w kursach czy seminariach.

 

2. Kompetencje

§ 6. Rada Duszpasterska jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 § 2), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.

§ 7. Sprawy personalnej obsady duchowieństwa parafialnego nie wchodzą w zakres kompetencji Rady Duszpasterskiej.

§ 8. Określenie zakresu kompetencji Rady Duszpasterskiej w sprawach finansowych należy do biskupa diecezjalnego.

§ 9. Rada Duszpasterska po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały; są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jest w sumieniu obowiązany rady tej wysłuchać, z nią się liczyć – jeśli uzna ją za słuszną – powinien w miarę możliwości postanowienia Rady Duszpasterskiej wprowadzać w życie.

§ 10. Do wykonywania postanowień Rady Duszpasterskiej niezbędne jest czynne włączenie się członków Rady.

§ 11. Jeżeli realizacja jakiegoś postanowienia Rady Duszpasterskiej, zdaniem proboszcza, nie jest z jakichś względów możliwa, proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków Rady umotywować.

§ 12. Sprawy sporne między Radą Duszpasterską a proboszczem rozstrzyga biskup diecezjalny.

3. Skład i liczebność

§ 13. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą:

a) proboszcz i jego współpracownicy,

b) przedstawiciel katechistów świeckich,

c) przedstawiciele ruchów i organizacji katolickich działających na terenie parafii,

d) przedstawiciele katolików świeckich

§ 14. Członków Rady Duszpasterskiej powołuje proboszcz, od jego uznania zależy też liczba członków Rady.

§ 15. W czasie trwania kadencji dopuszcza się możliwość kooptacji nowych członków Rady Duszpasterskiej zarówno przez proboszcza, jak i na wniosek aktualnych członków Rady za zgodą proboszcza.

§ 16. Skład Rady Duszpasterskiej i jego zmiana podlegają zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.

§ 17. Na posiedzeniu Rady Duszpasterskiej, poświęcone jakiejś szczegółowej tematyce, mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami Rady.

 

4. Kadencja

§ 18. Kadencja Rady Duszpasterskiej trwa 3 lata. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazane jest jednak, aby część składu Rady Duszpasterskiej uległa odnowieniu.

§ 19. Osoba, która jest członkiem Rady Duszpasterskiej przez pięć kolejnych kadencji, powinna przynajmniej przez jedną kadencję pauzować.

§ 20. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Duszpasterskiej następuje na skutek śmierci, rezygnacji lub opuszczenia terenu parafii.

§ 21. Członek Rady opuszczający parafię, lecz wyrażający wolę dalszej współpracy, może mandat zachować po uzyskaniu zgody proboszcza.

§ 22. Wygaśnięcie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka Rady Duszpasterskiej z powodu postępowania niezgodnego ze statutem Rady. Decyzję taką podejmuje proboszcz po uprzednim przedłożeniu okoliczności uzasadniających wykluczenie. Członek Rady Duszpasterskiej, wobec którego wysuwa się zarzuty, winien być obecny na posiedzeniu Rady i ma prawo do obrony.

§ 23. Rozpatrywanie sprawy obwinionego członka Rady Duszpasterskiej na posiedzeniu Rady nie będzie podejmowane, o ile zgłosi on taki wniosek z równoczesną dobrowolną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Radzie Duszpasterskiej.

§ 24. Rada Duszpasterska może się rozwiązać na wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków.

§ 25. Zmiana proboszcza wymaga powołania nowej Rady Duszpasterskiej.